jump to navigation

Rudolf Steiner

De horoscoop van Rudolf Steiner  -door Liesbeth de Boer –

(horoscooptekening: Letty Dickhout)

Rudolf Steiner, geboren op 25 februari 1861 te Kraljevec.

Volgens zijn zeggen in zijn autobiografie is hij op 27 februari 1861 geboren, maar volgens Anthroposofische gegevens vond zijn geboorte plaats op 25 Februari 1861 om 23.15 uur te Kraljevec en werd hij gedoopt op 27 februari 1861; Kraljevec behoorde toen tot Hongarije en nu tot Kroatië. Misschien is zijn Mercurius conjunct Neptunus debet aan verwarring rond zijn  geboortedatum, of ziet hij zijn leven pas beginnen toen hij gedoopt werd. De coordinaten van Kraljevec zijn: 14.34 OL, 45.16 NB

Dominante aspecten:
Jupiter conjunct MC: –uitdragen van zijn filosofie en in de openbaarheid brengen; dit geschiedde gezien Venus oppositie Jupiter op een vriendelijke, menslievende manier.
Uranus anderhalfvierkant IC en Uranus, heer 4 in 8: plotseling nieuwe inzichten in 8e huiszaken, o.a. zijn schouwen in de geestelijke wereld dat al op jeugdige leeftijd begon (waar Mercurius conjunct Neptunus overigens ook werkzaam is).

Zon vierkant Uranus en oppositie Saturnus, heer 3 in 10: zijn “ik” is heel nauw betrokken bij zijn nieuwe zienswijze.
Mars, heer 6 in 6 conjunct Pluto, ascendantsheer in 6 conjunct cusp 7: Hij was een zeer harde werker en wist zijn zienswijze met volle overtuiging en dwingend uit te dragen in de één op één relatie.
Steiner was een filosoof pur sang. Hij gaf een heel nieuw inzicht in het beleven van de onbewuste gebieden die hij in de zintuiglijke wereld bewust wilde maken. Hij heeft zich ook in de astrologie verdiept en heeft o.a. aangegeven welke edelstenen bij welk dierenriemteken behoorden.  

Kinderjaren, familie: hij kwam uit een eenvoudig gezin; zijn vader ( Zon) was stationschef in Kraljevec; Hij beschrijft zijn vader als  een buitengewoon goed en  vriendelijk mens, die plotseling in grote woede kon ontsteken, dit resulteerde op een keer in een conflict met een hoofdonderwijzer van Rudolf Steiner, die Rudolf ten onrechte van één of andere wandaad betichtte en hij nam hem direct van school en gaf hem voortaan  thuis zelf onderwijs: Zon in Vissen, heer 10 in 4 sextiel Mars in Stier, oppositie Saturnus in Maagd, heer 3, sextiel Pluto in 6 conjunct cusp 7.
Zijn moeder, Maan in Maagd, (oppositie Mercurius in Vissen) , heer 9 in 10 conjunct cusp 11: was zeer zwijgzaam en heel zorgzaam voor het gezin. Ging helemaal op in haar huishouding.
Twee jaar na zijn geboorte kreeg hij een zusje en weer twee jaar later een broertje dat doofstom was en geestelijk gehandicapt.
In 1863 verhuist het gezin naar Pottschach en blijft hier 6 jaar wonen; In 1868 verhuizen ze naar Neudörfl, een half uur van Wiener Neustadt verwijderd.

Schooljaren: In 1872, Jupiter-t conjunct Zon,  gaat Steiner naar de technische school in Wiener Neustadt; hij voelt zich aangetrokken tot natuurwetenschappelijke vakken.
In 1879, Jupiter-t  ongeveer oppositie Zon,  doet hij eindexamen, met lof, en zijn vader wordt dan, in verband met de verdere studie van zijn zoon, door de spoorwegmaatschappij overgeplaatst naar Inzersdorf bij Wenen en daar bezoekt Steiner de Technische Hogeschool. Hij geeft daar ook bijlessen aan minderbegaafde medestudenten.  
Hij knoopt daar vele vriendschapsbanden aan: zijn progressieve Maan is intussen in huis 11 gaan lopen. Hij laat zich altijd bijzonder lovend over zijn vriendenkring uit. Is zelf natuurlijk ook een beminnelijk mens, mede door zijn stellium in Vissen.
Hij komt daar ook voor het eerst in aanraking met de muziek van Wagner en betitelt deze als “barbaars”. Later is hij deze muziek wel gaan waarderen.
Hij wordt voorzitter van een leeszaal: Saturnus heer 3 in 10 met Leeuw op de cusp van het tiende huis.
In 1882 is hij 21 jaar en staat zijn progressieve Zon precies conjunct zijn radix Neptunus en dat is ook de tijd dat hij gaat meewerken aan de uitgave van de natuurwetenschappelijke werken van Goethe.
In 1883, einde studietijd, pr. Zon nog steeds conjunct Neptunus in 5: gaat hij les geven aan het probleemkind Otto Specht en ook aan de overige drie zonen van Specht, daartoe bekwaamt hij zich ook in gymnasiumvakken.   Over Otto Specht zegt hij: “een jongen wiens ziel geen aansluiting vindt op zijn lichamelijkheid”. Later werd deze jongen arts en stierf tijdens de eerste wereldoorlog. De familie Specht was een Joodse familie en tot verdriet van de heer Specht laat Steiner jaren later het licht zien aan een beschrijving over het Jodendom die de heer Specht niet welgevallig is.
In 1890 promoveert Steiner in Rostock; daar hij geen gymnasiumopleiding had kon dat alleen in Rostock gebeuren.
Van 1890 ( eerste terugkeer van Saturnus) tot 1894 is Steiner werkzaam in Weimar in het Goethe- en Schiller-archief. en werkt aan de grote Sophien-uitgave van Goethes werk. Hij is een enorm vereerder van de mens Goethe en zijn filosofieën.
Hij heeft daar een levendige omgang met schrijvers en filosofen, maar ondanks zijn grote vriendenkring voelt hij zich eenzaam, omdat niemand hèm begrijpt.
In die periode ondergaat hij een echte zieleworsteling om ideeën te vormen over de geestelijke wereld. Die Philosophie der Freiheit verschijnt. Daarin laat hij o.a. zien dat de geestelijke wereld in de zintuiglijke wereld ligt en niet daar achter.
Hij verdiept zich ook zeer in de werken van Nietzsche en schrijft het boek ” Friedrich Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine Zeit”.
Hij ontmoet Nietzsche terwijl laatstgenoemde op zijn sterfbed ligt en is zeer onder de indruk van wat deze mens uitstraalt.

In deze jaren maakt hij ook kennis met zijn eerste vrouw Anna Eunike en haar vier kinderen. Daar vindt hij een heel plezierig tehuis en zeer goede verzorging.
In 1899 trouwt hij met haar.
In 1900, dan staat Uranus oppositie zijn radixplaats,  is het eerste contact met de Theosofische Vereniging en met Marie von Sivers, waar hij, na de dood van zijn eerste vrouw ( in 1911 wanneer zijn progressieve Maan conjunct zijn ascendant staat) in 1914 mee trouwt. Hij leeft dan al sinds 1904 gescheiden van Anna Eunike, maar wil zich hier beslist niet over uitlaten: “privézaken zijn privé en behoren ook niet thuis in een biografie”, aldus Steiner.
In Marie von Sivers vindt hij een trouwe metgezellin, die hem ook op kunstzinnige terreinen deskundig terzijde staat. Zij houden zich ook bezig met voordrachtskunst en spraakvorming: Mercurius conjunct Neptunus. Houden beiden vele lezingen.
Steiner heeft eigenlijk altijd zo zijn eigen mening over de theosofie gehad; krijgt op den duur ook moeilijkheden met Annie Besant en dat komt vooral tot uiting als  binnen het Theosofisch Genootschap De Ster van het Oosten wordt opgericht en daarbij wordt beweerd dat Krishnamurti de reïncarnatie van Christus is. Dit noemt hij een absurditeit. Trouwens,  Krishnamurti heeft zich daar ook van gedistantieerd. Steiner is het wel met het gedachtengoed van de Theosofische Vereniging eens, maar wat daar in het onbewuste, in een droomwereld wordt beleefd, wil hij in de zintuiglijke wereld doen beleven.
Daar het voor hem en zijn vrienden volslagen onmogelijk was om de leden van de Ster van het Oosten in de Duitse sectie op te nemen, worden zij uit de Theosofische Vereniging gestoten en wel in 1913. en dan staat Pluto vierkant Neptunus in transit.
In datzelfde jaar richt hij de Anthroposofische Vereniging op.
Steiner is dan  52 jaar oud.

In 1913 begint ook de bouw van het eerste Goetheanum in Dornach, waaraan heel hard gewerkt wordt tijdens de eerste wereldoorlog. Steiner houdt lezingen in binnen- en buitenland. Jupiter in 9 conjunct MC.
In 1919, tweede terugkeer van Saturnus,  wordt de eerste Waldorfschool opgericht in Stuttgart. (Ieder jaar gaan leraren van de Vrije school nog naar Stuttgart).
In 1920 geeft Steiner cursussen over landbouw, spraakkunde, geneeskunde, heilpedagogie etc. etc.
In 1922, Pluto driehoek  radix Zon,  wordt de Christengemeenschap opgericht, hoofdzetel Stuttgart; daar is ook de priesteropleiding heden ten dage nog. Zijn progressieve Zon heeft dan zijn radix Mars en Pluto bereikt. Hij ondervindt veel tegenwerking en achterklap. Veel leden van de Anthroposofische Vereniging zijn het niet eens met de oprichting van de Christengemeenschap.
Op 1 januari 1923 brandt het eerste Goetheanum af: pr. Zon conjunct Mars.
In 1924 houdt hij nog 81 karma-voordrachten; 50 daarvan in Dornach. Op 28 september 1924 houdt hij zijn laatste voordracht: dan staat Neptunus op zijn MC.
Hij sterft plotseling op 30 maart 1925 te Dornach. Pluto maakt in transit een  exacte driehoek op zijn ascendant. Zijn progressieve Zon is op radix Pluto gekomen, Uranus maakt een exact inconjunct op zijn MC, Saturnus staat conjunct zijn ascendant. Neptunus maakt een exact inconjunct op zijn Noorderknoop, staat in dezelfde graad:  het lot kruist je pad!

Is astrologie waar of niet waar?

 ***

Voor informatie over de emailopleiding astrologie: http://www.astrologie.ws/cursus.htm

Advertenties
%d bloggers liken dit: